SCHOULHOND PROJET

Et ass endlech sou wäit: 

Ab elo kann ee sech fir eis Formatioun fir de Schoulhond Lëtzebuerg umelden. 

Dës Formatioun gëllt fir all déi Leit, déi am Enseignement oder als Éducateur schaffen. 

D'Formatioun an d'Umeldungen lafen iwwert den IFEN (Institut de formation de l'Éducation nationale)

All weider Informatiounen fënnt een ënnert dësem Link:

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=276222